Âşık Veysel’in Uluslaşma Sürecine Katkısını Etnopedagojik ve Etnoandragojik Açıdan Değerlendirmek


Özet Görüntüleme: 355 / PDF İndirme: 220

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8058679

Anahtar Kelimeler:

Etnopedagoji, Etnoandragoji, Uuluslaşma

Özet

Türk toplumlarında halk ozanları (âşıklar), halkın eğiticisi, aydınlatıcısı, yol göstericisi olma özelliğini uzun yıllardır sürdürmekte; toplumun çocukları ve yetişkinlerinin ülküsel insan modeline uygun olarak informal eğitim almasına katkı sağlamaktadır. Türkiye’de yirminci yüzyılın en büyük halk ozanlarından olan Âşık Veysel Şatıroğlu, Dede Korkut geleneğini, Anadolu’da yaşatmış sazıyla, sözüyle toplumun aranan bir sesi olmuştur. Pek çok konu hakkında söz söyleyen Âşık Veysel millî konulara da şiirlerinde yer vermiştir. Bu çalışmanın amacı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun şiirlerindeki uluslaşma vurgusunu etnopedagojik ve etnoandragojik açıdan inceleyerek ortaya koymaktır. Araştırma nitel desenli bir çalışma olup durum çalışması olarak tasarlanmıştır.           Veri toplama sürecinde görüşme, literatür taraması ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Veri analiz yöntemi olarak betimsel analizden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Âşık Veysel’in bir aydın sorumluluğu üstlenerek uluslaşma sürecine katkı sağladığı gerek yaşantısında gerek şiirleriyle Türklük, Atatürk temalarına, vatan sevgisine ve çalışkan olmaya vurgu yaparak yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini halka ve gelecek kuşaklara aktardığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Referanslar

Akçura, Y. (2015). Üç tarz-ı siyaset (6. Baskı). Ötüken Neşriyat.

Akın, G. (2014). Andragoji kavramı ve andragoji ile pedagoji arasındaki fark. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 279-300.

Alptekin, A. B. (2011). Âşık Veysel: Türküz türkü çağırırız (3.Baskı). Akçağ Yayınları.

Anadolu Ajansı (2023 22 Mart). Nazender Süzer Gökçe dedesi Âşık Veysel’le anılarını anlattı. https://www.aa.com.tr/tr/kultur/nazender-suzer-gokce-dedesi-asik-veyselle-anilarini anlatti/2850726 adresinden 22 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.

Aydın, R. (2018). Ulus, uluslaşma ve devlet: Bir modern kavram olarak ulus devlet. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 6(1), 229-256. https://doi.org/10.14782/marusbd.412645

Bakiler, Y.B. (2020). Âşık Veysel. Yakın Plan Yayınları.

Baytimur, N. M. (2015). Ömer Seyfettin’in şiirlerinde uluslaşma bilincinin yansımaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 174-192.

Binyazar, A. (1973). Uzun ince yolda Âşık Veysel hayatı, sanatı, eserleri üzerine bir inceleme. Tel Yayınları.

Brown, A. P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1): 1-13.

Çınar, İ. (2019). Etnopedagoji: Atabek Yurdu. Pegem Akademi.

Çınar, İ. (2022). Halk Ozanları Bağlamında Etnoandragoji. Pegem Akademi.

Geçit, Y. (2011). Eğitimin temel kavramları. Eğitim bilimine giriş. (s. 3-14). içinde. Nobel Akademik Yayıncılık.

Kaptan, Z. ve Yurduşen, Y. (2013). Âşık edebiyatı halk şiirindeki eğitsel ve öğretisel unsurlar. Alevilik Araştırmaları Dergisi. 3(5), 175-234.

Kaya D. (2017). Sivas’ta yapılan âşıklar bayramı tarihçesi üzerine tespitler. Akra Kültür Sanat Edebiyat ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(12), 270-281.

Nasrattınoğlu, İ. Ü. (1981). Ölümünün 8. yıldönümünde Âşık Veysel. Nasrattınoğlu Yayınları.

Oğuzcan, Ü. Y. (1972). Âşık Veysel: Hayatı, şiirleri ve hakkında yazılanlar. Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları.

Özdemir, A. (2010). İki kapılı handa Âşık Veysel. Sivas Platformu Yayınları.

Özyurt, C. (2005). Dilde ve edebiyatta uluslaşma: Genç kalemler ve yeni lisan hareketi. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 2(5): 53-79.

Paker, T. (2015). Durum çalışması. Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. (s. 119-134) içinde. Anı Yayıncılık.

TBMM Arşiv (2023, 25 Mart). Âşık Veysel’in vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun. https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc048/kanuntbmmc048/kanuntbmmc04800690.pdf adresinden 25 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.

TRT Arşiv (2023, Şubat). Âşık Veysel (1969) TRT arşiv Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=XWW0oEfKuzg

Turan, M., Öz, G. ve Yılmaz O. (1999). Dostlar seni unutmadı Âşık Veysel. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Taşpınar, K. (2023). Âşık Veysel’in Uluslaşma Sürecine Katkısını Etnopedagojik ve Etnoandragojik Açıdan Değerlendirmek. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 3(1), 18–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.8058679