Khaled Hosseini’nin “Uçurtma Avcısı” Romanındaki Etnopedagojik Unsurlar


Özet Görüntüleme: 248 / PDF İndirme: 218

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10350247

Anahtar Kelimeler:

Khaled Hosseini, Uçurtma Avcısı, Etnopedagoji, Afganistan

Özet

Etnopedagoji etnik grupların eğitim sistemlerini inceleyen bir bilim alanıdır. Aynı zamanda Etnopedagoji, her ulusun ve etnik grubun çocuklarını yakın çevrede ve özellikle aile içinde eğitmek için kullanılan yöntemleri ve eğitim materyallerini değerlendirir. Bu çalışmada Khaled Hosseini'nin Uçurtma Avcısı romanındaki etnopedagojik unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Hosseini'nin eseri analiz edilmiş ve mevcut etnopedagojik unsurlar tespit edilmiştir. Eserde yer alan etnopedagojik unsurların gelecek nesillere neler öğreteceği açısından önemlidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden temel nitel araştırma desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için doküman analizi yöntemi seçilmiş, bulguların analizi tümdengelimci araştırma yaklaşımıyla yapılmıştır. Bu süreçte Hosseini'nin eseri okunmuş, mevcut etnopedagojik unsurlar tespit edilmiş ve bulgular şeklinde verilmiştir. Elde edilen bulgular, kültürel mirasın aktarımının alt başlıkları ve evrensel değerlere göre analiz edilmiştir. Eserde yer alan şiirler, türküler ve latifeler, soyu bilmek, uçurtma kovalama oyunu, şercengi yarışması, buzkaşi turnuvası, millî attan oyunu, düğün marşı, dinî inançlar, önemli millî günler gibi unsurlar ile dostluk ve fedakârlık, doğruluk ve dürüstlük gibi unsurlar, Afganistan kültürel mirası ve evrensel değerler açısından değerlendirilmiştir. Söz konusu bulgular, tümdengelimci veri analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Kültürel mirasın alt başlıkları ve evrensel değerler etnopedagojik unsurlar perspektifinden açıklanmıştır. Çalışma sonucunda yazarın entelektüel bir sorumluluk üstlenerek Afganistan etnopedagojik unsurları ve evrensel değerlerin okuyucuya aktarmak istediği sonucuna varılmıştır.

Referanslar

Ahmad, S. M. & Saeed, A. (2022). When memories haunt: A psychological approach to trauma in Hosseini’s The Kite Runner. Journal of Anbar University For Languages & Literatures. 14(2), 617–631. https://doi.org/10.37654/AUJLL.2022.176399

Akkuş, A. M. (2019). Uçurtma Avcısı roman karakterlerine psikanalitik yaklaşım. [Yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Ali, M. A. (2023). Afganistan’daki Türkçe öğretimi merkezleri üzerine bir değerlendirme. Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi, 2(3), 222-233. http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.32

Aliyeva Çınar, M. (2017). Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi adlı eserindeki etnopedagojik unsurlar. 4. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri Cengiz Aytmatov, 27-28 Kasım 2017/Bursa. Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, 281-290.

Aliyeva Çınar, M. (2022). Ahıska Türklerinde etnopedagoji bağlamında atasözleri. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545244

Altunbay, M., & Çakır, E. (2018). Çocuk edebiyatı ürünlerinde savaş ve göç olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” adlı eserler örneklemi). Sakarya University Journal of Education, 8(2), 96–110. https://doi.org/10.19126/SUJE.380058

Alwthali, (2021). Racism and identity loss in The Kite Runner by Khaled Hosseini and Beloved by Toni Morrison. [Master’s thesis]. Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversity, İstanbul.

Aruta, M. F., Gepitulan, R. R., Oftana, N. M., & Diones, L. L. The Kite Runner: A psychological analysis of Amir. International Journal of Literature Studies, 2(2), 68–98. https://doi.org/10.32996/IJTS.2022.2.2.8

Baniel, V. M. (2019). Exploitation of existentialism in Khaled Hosseini’s “The Kite Runner.” International Journal of English Literature and Social Sciences, 4(1), 120–123. https://doi.org/10.22161/IJELS.4.1.23

Creswell, J. W. (2020). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. Edam.

Çınar, İ. (2023). Etnopedagoji: Atabek yurdu. Beşinci baskı. Pegem Akademi Yayınları.

Ekiyor, E. Y. (2021). Afganistan'dan göç ve Uçurtma Avcısı: Göç kültürü ve çatışma modeli bağlamında bir okuma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1. 15-32.

Fuadina, N., Nugroho, A., Haryanto, S. (2013) Hazara’s discrimination reflected ın Khaled Hosseini’s The Kite Runner novel (2003): A sociological approach. [Skripsi thesis], Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/25143

Hameed, A. M. T. (2022). The interaction of history and time in Graham Swift’s Waterland and Khalid Hosseini’s The Kite Runner: A new historical approach. [Master’s thesis]. Karabuk University, Karabuk.

Handayani, F. S.(2016). "Racial discrimination towards the Hazaras as reflected in Khaled Hosseini's The Kite Runner. Diponegoro University . Semarang" Lantern, 5(4).

Hosseini, A. S., & Zohdi, E. (2016). The Kite Runner and the problem of racism and ethnicity. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 74, 33–40. https://doi.org/10.18052/WWW.SCIPRESS.COM/ILSHS.74.33

Hosseini, Kh. (2019). Uçurtma Avcısı. Everest Yayınları.

Islam, M. M. (2021). The use of literary devices in Khaled Hosseini’s The Kite Runner: An analysis. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 26(6), 48-51. DOI: 10.9790/0837-2606134851

Kaymak, E. (2022). Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” romanındaki etnopedagojik değerler. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 2(1), 40–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545275

Kumar, A. (2018). Racial dehumanization of Hazaras in “The Kite Runner” of Khaled Hosseini. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 6(1). www.ijpub.org

Külünk, S. Ü. (2019). The Kite Runner and ıts film adaptatıon as a site of translation. Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2(1), 72–90. https://doi.org/10.33406/MOLESTO.523966

Malik, M. A., & Murtaza, G. (2013). The levels of power relationship in the Kite Runner. Journal of Literature, Languages and Linguistics, 1, 71-77.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLLL/article/view/9205/9422

Najm, E. A (2017). Contemporary political history of Afghanistan, according to Khaled Hosseini’s books. [Master’s thesis]. Yıldız Teknik Unıverity, Istanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/image/pdfizinli.png

Nowrozi, Z., Islam, A. & Jafari, S. (2014). Sociological analysis of personality in the novel The Kite Runner. Literary Research Text, 18 (60), 144-173. https://ltr.atu.ac.ir/article_1004_37d8d900c3f7596e85b87866044388ca.pdf

Nayebpour, K. & Varghaiyan, N. (2020). The unresolved ethnic conflict in Khaled Hosseini’s The Kite Runner. Atatürk University Edebiyat Fakültesi Dergisi , (64) , 293-309 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniefd/issue/55274/695026.

Neupane, D. (2018). Amir's ethical fretfulness in Khaled Hosseini's The Kite Runner. Nepal Journal of Multidisciplinary Research (NJMR), 1(2).

Ortaq, Sh. (2018). Khaled Hosseini’nın Romanları Üzerine Bir İnceleme. [Yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Pramanik, S. R. (2020). The problem of ethnicity in Khaled Hosseini’s The Kite Runner. SMART MOVES JOURNAL IJELLH, 8(9), 151–157. https://doi.org/10.24113/ijellh.v8i9.10777

Ruzmatova, D. (2020). Vital-historical and eternal themes in Khaled Hosseini’s novels, philology Matters: Vol. 2020: Iss. 3, Article 4. doi: 10. 36078/987654450 https://uzjournals.edu.uz/philolm/vol2020/iss3/4.

Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250. http://doi.org/10.33400/kuje.843306

Saraswat, N. (2014). Theme of identity and redemption in Khaled Hossieni’s The Kite Runner. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 1(5), 166-175. http://www.ijims.com

Shah, I. A., Ahmed, G., Munir, S., Riazuddin, & Nabila (2021) Critical appraisal of Hazara in Hosseini’s novel, The Kite Runner. Elementary Education Online, 20(1), 3481-3486. doi:10.17051/ilkonline.

Sundaresan, S., Sumathi, K., & Kolappadhas, P. (2018). Literature review on Khaled Hosseini’s “The Kite Runner” and ‘A Thousand Splendid Suns’ novel. International Journal of English Literature and Social Sciences, 3(4), 493-502.

Tabibi, A. Timurlular döneminde Herat'ın ihtişamı. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%85%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86

Tamara, A. P., & Rifqi, M. (2021). Amir’s anxiety and motive in Khaled Hosseini’s The Kite Runner. LİTE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya, 16(2), 212–233. https://doi.org/10.33633/LITE.V16I2.4157

Vinodhini & Mary (2022). Struggle for survival and self identity in the select novels of Khaled Hosseini. Journal of Research in Humanities and Social Science, 10(7), 178-180 ISSN(Online):2321-9467 www.questjournals.org

Vishwa, B. (2022). Ethnic dehumanization in Khaled Hosseini’s The Kite Runner. The Creative Launcher, 7(6), 84–92. https://doi.org/10.53032/tcl.2022.7.6.09

Wahedi, M. S. (2012). The major characters’ quest for freedom in Mark Twain’s the Adventures of Huckleberry Finn and Khaled Hosseini’s the Kite Runner. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Selçuk University. Konya. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/445502

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Yuan-yuan, P. (2018). Analysis of Hassan’s tragedy in the Kite Runner from the three-dimensional ethical perspective. English Language Teaching, 11(7). https://doi.org/10.5539/elt.v11n7p57

İndir

Yayınlanmış

11.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ali, M. A. (2023). Khaled Hosseini’nin “Uçurtma Avcısı” Romanındaki Etnopedagojik Unsurlar. Uluslararası Etnopedagoji Dergisi, 3(2), 116–143. https://doi.org/10.5281/zenodo.10350247